วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บันทึกหลังการเรียนสัปดาห์ที่ 4

บรรยากาศในห้องดีมาก เพื่อนๆให้การช่วยเหลือกันดีค่ะ แต่อากาศร้อนไปนิดอ่ะตรงที่ข้าพเจ้านั่ง อาจารย์สอนสนุกดีไม่เครียดด้วย

ขอบข่ายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
1. การนับ
2. ตัวเลข
3. การจับคู่
4. การจัดประเภท
5. การเปรียบเทียบ
6. การจัดลำดับ
7. รูปทรงและเนื้อที่
8. การวัด
9. เซท 1
10. เศษส่วน
11. การทำตามแบบหรือลวดลาย
12. การอนุรักษ์
คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์
-ตัวเลข คือสิ่งที่เด็กพบเห็นในชีวิทประจำวัน เช่น ตัวเลขในตัวเรือนนาฬิกา
-ขนาด เช่น -รูปร่าง เช่น อ้วน ผอม สูง ต่ำ
-ที่ตั้ง เช่น ที่โน้น ที่นั่น ตรงนี้ ข้างหน้า ข้างหลัง
-ค่าของเงิน เช่น เหรียญ 1บาท เหรียญ 5 บาม
-ความเร็ว เช่น การเดิน การวิ่ง
-อุณหภูมิ เช่น ร้อน หนาว สดชื่น
ลักษณะหลักสูตรที่ดี
1. เน้นกระบวนการคิดและพัฒนาความคิดรวบยอด
2. เน้นการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษพูดที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ท่องจำ
3. แนะนำคำศัพท์ใหม่ๆและสัญลักษณ์อย่างค่อยเป็นต่อยไป
4. สร้างเสริมให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบ
5. ส่งเสริมให้เด็กเกิดการรับรู้ สามารถบรรยายเเละค้นคว้าเพิ่มเติม
6. เน้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดมีทักษะคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกัน
7. ให้เด็กได้ค้นคว้าสำรวจ ปฎิบัติ รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เพลงสำหรับหนูๆ

เพลง หนึ่ง สอง สาม

หนึ่ง-สอง-สาม หนึ่ง สอง สาม เป็นยามปลอด สี่ ห้า ลอดรั้วออกไปหก เจ็ด แปด แดดแจ่มใส เก้า สิบ ไวไววิ่งไล่กันสิบเอ็ด สิบสอง รีบย่องกลับ สิบสาม สิบสี่ หลับแล้วฝันสิบห้า สิบหก ตกเตียงพลัน สิบเจ็ด สิบแปด นั้นฉันหัวโน


สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในสัปดาห์ที่3

สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ก็เกี่ยวกับทฤษฏีทางสติปัญญาและหลักในการสอน
1.ทฤษฏีของเพียเจต์พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลำดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ซึ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เป็นไปตามวัยต่างตามลำดับดังนี้
1.)ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (0-2ปี) เป็นขั้นพัฒนาการความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้และการกระทำ เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่เข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
2.)ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (2-7ปี)
(2.1) ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (2-4 ปี)
(2.2) ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง (4-7ปี)
3ภาษาและกระบวนการคิดของเเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่การจัดการเรียนการสอน
1.)ต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก และพัฒนาการด้านต่างๆ
2.)ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
3.)ในการสอนต้องสอนในรูปธรรม
4.)ให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด
5.)ในการสอนครูควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน
6.)ในการสอนสิ่งใดให้เด็ก ควรสอนจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคย
7.)ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆหลักการสอน
1การจัดหมวดหมู่ คือ การจัดกลุ่มของสิ่งต่างๆโดยการใข้เกณฑ์
2.การเรียงลำดับ คือ การนำสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันมาเปรียบเทียบก่อนเรียงลำดับ(จุดเริ่มต้นต้องเท่ากัน)
3.ความสัมพัธ์เกี่ยวกับระยะ เช่น ระยะใกล้-ไกล สูง-ต่ำ
4.ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา เช่น การเคาะจังหวะ 1..2..3..4 จังหวะช้า , 1..1(1/2)..2..2(1/2) จังหวะเร็ว
ขอบข่ายของคณิตศาสตร์
1.การนับ 2.ตัวเลข 3.การจับคู่ 4.การจัดประเภท 5.การเปรียบเทียบ 6.การจัดลำดับ 7.รูปทรงและเนื้อที่ 8.การวัด 9.เซต 10.เศษส่วน 11.การทำตามแบบหรือลวดลาย 12.การอนุรักษ์

สัปดาห์ที่ 3

ตกแต่งบล๊อกได้เยอะมากภูมิไจมากเลย และอาจารย์ได้ให้ตวามรู้เรื่อง การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆเป็นลำดับขั้นตอน